ابوذر غفاری


درباره محله

املاک ابوذر غفاری

خرید و فروش املاک ابوذر غفاری


مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 1000000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 680000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 11000000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 840000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 1250000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 1199000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 7500000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 6000000000

رهن و اجاره املاک ابوذر غفاری


مشهد مقدس , ابوذر غفاری

رهن : 20000000 / اجاره : 2500000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

رهن : 20000000 / اجاره : 2500000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

رهن : 100000000 / اجاره : 3200000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

رهن : 30000000 / اجاره : 7000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

رهن : 100000000 / اجاره : 12000000محله های اطراف