ابوذر غفاری


درباره محله

املاک ابوذر غفاری

خرید و فروش املاک ابوذر غفاری


مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 2400000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 6600000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 2100000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 5500000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 1500000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 1100000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 1400000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

قیمت : 10250000000

رهن و اجاره املاک ابوذر غفاری


مشهد مقدس , ابوذر غفاری

رهن : 20000000 / اجاره : 2500000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

رهن : 20000000 / اجاره : 2500000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

رهن : 100000000 / اجاره : 3200000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

رهن : 30000000 / اجاره : 7000000

مشهد مقدس , ابوذر غفاری

رهن : 100000000 / اجاره : 12000000محله های اطراف