استقلال


درباره محله

املاک استقلال

خرید و فروش املاک استقلال


مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 1450000000

مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 4805000000

مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 5000000000

مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 4500000000

مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 12000000000

مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 7000000000

مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 2300000000

مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 720000000

رهن و اجاره املاک استقلال


مشهد مقدس , استقلال

رهن : 50000000 / اجاره : 6500000

مشهد مقدس , استقلال

رهن : 50000000 / اجاره : 6500000

مشهد مقدس , استقلال

رهن : 70000000 / اجاره : 13000000

مشهد مقدس , استقلال

رهن : 12000000 / اجاره : 7000000محله های اطراف