استقلال


درباره محله

املاک استقلال

خرید و فروش املاک استقلال


مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 4300000000

مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 720000000

مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 7000000000

مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 5000000000

مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 1080000000

مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 595000000

مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 7000000000

مشهد مقدس , استقلال

قیمت : 9600000000

رهن و اجاره املاک استقلال


مشهد مقدس , استقلال

رهن : 50000000 / اجاره : 6500000

مشهد مقدس , استقلال

رهن : 50000000 / اجاره : 6500000

مشهد مقدس , استقلال

رهن : 70000000 / اجاره : 13000000

مشهد مقدس , استقلال

رهن : 12000000 / اجاره : 7000000محله های اطراف