امام خمینی


درباره محله

املاک امام خمینی

خرید و فروش املاک امام خمینی


مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 4620000000

مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 1550000000

مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 1200000000

مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 1200000000

مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 750000000

مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 2800000000

مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 450000000

مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 10230000000

رهن و اجاره املاک امام خمینی


مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 20000000 / اجاره : 8000000

مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 10000000 / اجاره : 4000000

مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 20000000 / اجاره : 11500

مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 35000000 / اجاره : 500000

مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 50000000 / اجاره : 500000

مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 20000000 / اجاره : 11500000

مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 5000000 / اجاره : 500000

مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 50000000 / اجاره : 4000000محله های اطراف