امام خمینی


درباره محله

املاک امام خمینی

خرید و فروش املاک امام خمینی


مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 1800000000

مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 600000000

مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 800000000

مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 950000000

مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 800000000

مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 4500000000

مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 1450000000

مشهد مقدس , امام خمینی

قیمت : 650000000

رهن و اجاره املاک امام خمینی


مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 20000000 / اجاره : 2500000

مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 40000000 / اجاره : 2000000

مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 30000000 / اجاره : 4500000

مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 10000000 / اجاره : 1300000

مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 25000000 / اجاره : 2000000

مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 10000000 / اجاره : 3500000

مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 40000000 / اجاره : 300000

مشهد مقدس , امام خمینی

رهن : 85000000 / اجاره : 500000محله های اطراف