ناصرخسرو


درباره محله

املاک ناصرخسرو

خرید و فروش املاک ناصرخسرو


مشهد مقدس , ناصرخسرو

قیمت : 5000000000

مشهد مقدس , ناصرخسرو

قیمت : 10500000000

مشهد مقدس , ناصرخسرو

قیمت : 5605000000

مشهد مقدس , ناصرخسرو

قیمت : 880000000

مشهد مقدس , ناصرخسرو

قیمت : 1150000000

مشهد مقدس , ناصرخسرو

قیمت : 2555000000

مشهد مقدس , ناصرخسرو

قیمت : 7500000000

مشهد مقدس , ناصرخسرو

قیمت : 4500000000

رهن و اجاره املاک ناصرخسرو


مشهد مقدس , ناصرخسرو

رهن : 15000000 / اجاره : 3200000محله های اطراف